ZOCHOVA 9
+421 2 5920 0911 | +421 2 5920 0917 | [email protected]

AKTUÁLNE
oznamy

Zochova

NEWS

1

Študijný odbor
UMELÁ inteligencia
2569 M - Informačné a digitálne technológie

2

Študijný odbor
INTELIGENTNÉ technológie
2559 M - Inteligentné technológie

3

Študijný odbor
PROGRAMOVANIE digitálnych technológií
2573 M - Programovanie digitálnych technológií

ŠTUDIJNÉ odbory
pre budúcnosť

4

Študijný odbor
SIEŤOVÉ a informačné technológie
2561 M - Informačné a sieťové technológie

5

Študijný odbor
ENERGETIKA a inteligentné aplikácie
2675 M - Elektrotechnika

6

Študijný odbor
ELEKTRONICKÉ komunikačné systémy
2675 M - Elektrotechnika

Maturitná skúška sa koná v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Vyhláškou MŠ SR č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách

ZOZNAM TÉM MS

Zoznam tém slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka a teorerickej časti odbornej zložky a praktickej časti odbornej zložky zameraní počítačové systémy, telekomunikačná technika a silnoprúdové zariadenia, nájdete tu.

Povinné predmety maturitnej skúšky (ďalej len MS) na ktoré sa žiaci 4. ročníka prihlasujú do 30.09.2021:

▷ slovenský jazyk a literatúra
▷ cudzí jazyk (ANJ alebo NEJ), úroveň B2, B1
▷ teoretická časť odbornej zložky-bez úrovne, (ďalej len TČOZ)
▷ praktická časť odbornej zložky-bez úrovne, (ďalej len PČOZ)*

ŽIAK SI VOLÍ FORMU PČOZ

V riadnom skúšobnom období môže žiak dobrovoľne konať MS najviac z dvoch predmetov.

▷ slovenský jazyk a literatúra
▷ cudzí jazyk (ANJ alebo NEJ), úroveň B2, B1
▷ teoretická časť odbornej zložky-bez úrovne, (ďalej len TČOZ)
▷ praktická časť odbornej zložky-bez úrovne, (ďalej len PČOZ)*

MATURITA
2022/2023

Maturita

NERUŠIŤ